ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

Letöltés PDF formátumban

I. Hatály
A jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek között létrejött jogviszony egyedi
feltételeit rögzítő megállapodás ill. a munkalap (együttesen: „Eseti Szerződés”)
együtt képezik a felek között a szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes
megállapodást („Szerződés”). Amennyiben az Eseti Szerződés és a jelen
Általános Szerződési Feltételek között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az
adott Eseti Szerződésben szabályozott jogviszony tekintetében az Eseti Szerződés
rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az Eseti Szerződésben nem rendezett
kérdések tekintetében az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések
az irányadóak.

Az ügyfél az Eseti Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a QLM Logistics
Solutions Kft.
az Eseti Szerződés megkötését megelőzően lehetővé tette
számára a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerését, és az
Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. Az ügyfél az Eseti
Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az Általános Szerződési Feltételeket nem
tartja tisztességtelennek, az a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem
hozza az ügyfelet egyoldalúan ill. indokolatlanul hátrányos helyzetbe.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az aláírást megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, valamennyi Szerződés létrejöttére, teljesítésére, az eseti szerviz-szolgáltatásra és az igények érvényesítésére.

A QLM Kft. jogosult az ügyfél egyidejű értesítésével az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit egyoldalú nyilatkozatával módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek QLM Kft. általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a. az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseit vagy az Általános Szerződési Feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b. a módosítások hatálybalépésének időpontját.
A fenti értesítésekkel egyidejűleg a QLM Logistics Solutions Kft tájékoztatja az ügyfelet a Szerződés felmondása illetve az elállás feltételeiről.

II. Az ügyfél közreműködése és technikai segítségnyújtása

1. Az ügyfél köteles azon eszközöket, amelyeken a szerződés szerinti szolgáltatást el kell végezni, előzetesen egyeztetett időtartamra a QLM Logistics Solutions Kft. rendelkezésére bocsátani, ill. a QLM Logistics Solutions Kft. szerviz technikusai számára az eszközökhöz akadálytalan hozzáférést biztosítani.

2. Az ügyfélnél végzendő munka során az ügyfél gondoskodik az alábbiakról:

a. A helyiségek valamint a munka elvégzéséhez szükséges berendezések rendelkezésre állítása. Az ügyfél saját költségén köteles továbbá a megfelelő technikai segítségnyújtást, különösen a segédszemélyzet díjtalan és megfelelő rendelkezésre állását, segédeszközöket, szükséges szállítási eszközöket, valamint fedett, temperált, egészséget nem veszélyeztető javító helyet, mellékhelyiséget, áramot, vizet és egyéb szükséges üzemi eszközöket a szükséges időben biztosítani, beleértve a megfelelő csatlakozásokat. A segédszemélyzet köteles a QLM Logistics Solutions Kft. által a munka elvégzésével megbízott személyek utasításait követni. A biztosított segédmunkaerőért a QLM Logistics Solutions Kft. nem vállal felelősséget.

b. Az ügyfél köteles biztosítani továbbá, hogy a szolgáltatás teljesítése közvetlenül a QLM Logistics Solutions Kft. szerviz technikusainak megérkezését követően megkezdődhessék, és az ügyfél által történő átvételig késedelem nélkül folytatódhasson.

c. Az ügyfél köteles gondoskodni a szolgáltatás teljesítésének helyén a személyek és dolgok biztosítására szükséges vagyonvédelmi és munkavédelmi intézkedések megtételéről. Az ügyfél gondoskodik arról, hogy a QLM Logistics Solutions Kft. szerviz technikusai a hatályos munkabiztonsági és egyéb vonatkozó előírások vonatkozásában megfelelő oktatásban részesüljenek, amennyiben azok az általuk végzett tevékenységre nézve jelentőséggel bírnak. Ilyen esetben egyéb megállapodás hiányában az ügyfél az oktatás idejére, az oktatáson részt vevő személyek után köteles megfizetni a QLM Logistics Solutions Kft. mindenkor hatályos szerviz óradíját.

3. Az ügyfél által okozott késedelem, az abból eredő költségek és károk az ügyfelet terhelik.

III. A szerződésszerű teljesítés átvétele

1. Amennyiben a Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésre került, azt a QLM Logistics Solutions Kft. a munkalap egy példányának átadásával közli az ügyféllel. A szolgáltatás ügyfél általi átvételére és a teljesítés igazolására a munkalap ügyfél általi aláírásával kerül sor.

2. Ha az ügyfél a QLM Logistics Solutions Kft. által elvégzett szolgáltatásokat átvételkor kifejezetten, írásban nem kifogásolja, továbbá, amennyiben az átvételre a QLM Logistics Solutions Kft.-nek fel nem róható okból az előre egyeztetett határidőben nem kerül sor, a Szerződés szerinti szolgáltatás átvételét szabályszerűnek kell tekinteni.

3. Amennyiben az ügyfél a megrendelt munkák elvégzését leállíttatja, úgy köteles a leállítás időpontjáig nyújtott szolgáltatás ellenértékének QLM Logistics Solutions Kft. részére történő megfizetésére azzal, hogy a fizetendő ellenértékből le kell vonni az ügyfél által esetleg már teljesített fizetések összegét. A már nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére az ügyfél attól számított 8 (nyolc) napon belül köteles, hogy a QLM Logistics Solutions Kft. az elszámolást az ügyfél rendelkezésére bocsátotta.

4. Amennyiben az ügyfél az általa rendelkezésre bocsátott eszközök visszavételével 30 napnál hosszabb késedelembe esik, a QLM Logistics Solutions Kft. jogosult az ügyfélnek az eszközök őrzéséért és tárolásáért a piacon mindenkor szokásos megfelelő mértékű díjat felszámítani.

IV. A szolgáltatás díjazása, költségelőirányzatok

1. A QLM Logistics Solutions Kft. az Eseti Szerződés szerinti szolgáltatásokat a munka- és az utazási idő (ideértve a hazai gyártású és javítású alkatrészek beszerzésének idejét), valamint a várakozási idő alapján a mindenkor hatályos szervizdíjszabása szerint számolja el.

2. Szervizautó használata esetén a QLM Logistics Solutions Kft. a mindenkor hatályos kiszállási díjtáblázat alapján díjat számol fel.

3. Az előre megrendelt munkák elvégzése során felmerülő túlóráért, éjszakai és vasárnapi munkavégzésért a szerviz–árszabás szerinti szokásos pótdíjak kerülnek felszámításra. A QLM Logistics Solutions Kft. szokásos üzleti időn (hétköznap 8:00-17:00 között) kívüli azonnali (rendkívüli) igénybevételére a fentieken túlmenően külön készenléti átalánydíjas megállapodás keretében van lehetőség.

4. A Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges esetleges szállás, speciális gépbérlet, gépszállítás és más hasonló költségek a tényleges felhasználás alapján kerülnek elszámolásra.

5. A megállapított díjak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

6. Amennyiben az Eseti Szerződésben nem átalányár kerül megállapításra, úgy a QLM Logistics Solutions Kft. az ügyféllel a szerződéskötéskor ismerteti a díjazás várható összegét (költségbecslés). Amennyiben a költségbecslésre az adott esetben nincs lehetőség, az ügyfél jogosult a díjazás felső határát megállapítani.

7. Amennyiben a munkák elvégzése során a QLM Logistics Solutions Kft. számára nyilvánvalóvá válik, hogy a szerződésszerű teljesítésének érdekében az előzetesen becsült költségek több mint 10%-kal történő túllépése várható, a QLM Logistics Solutions Kft. köteles erről az ügyfelet előzetesen értesíteni, aki erre tekintettel 3 napon belül jogosult a szerződést írásban felmondani. A QLM Logistics Solutions Kft. a munkát az ügyfél határidőn belül eljuttatott ellenkező rendelkezése hiányában a magasabb költségek mellett folytatja.

8. Amennyiben az ügyfél a fentiek alapján a Szerződést a becsült költség túllépésére vagy hasonló okra hivatkozva felmondja, köteles az addig teljesített szolgáltatások, ideértve a megrendelt és már beszerzett pótalkatrészek árát, valamint a már elvégzett szolgáltatások díját megfizetni.

V. A Full Szerviz díjazása, árkiigazítások

1. Az Eseti Szerződésben megállapodott Full-Szerviz díjak, valamint az egyéb árak az aktuális üzemeltetési körülményeket alapul véve kerültek meghatározásra.

2. A QLM Logistics Solutions Kft. jogosult az Eseti Szerződésben meghatározott, az ügyfél által alkalmazott üzemeltetési körülmények megváltozása esetén a díjakat egyoldalúan módosítani. A QLM Logistics Solutions Kft. a módosított díjakról azok hatályba lépését megelőzően 8 nappal tájékoztatja az ügyfelet.

Díjmódosítást eredményez az is, ha az adott eszközökre vonatkozóan az éves üzemóraszám megváltozik.

3. Az ügyfél a díjmódosításra jogosult a Szerződést a tájékoztatást követő 3 napon belül felmondani, ellenkező esetben a díjmódosítás elfogadottnak minősül.

VI. Fizetési feltételek, elszámolás, engedményezés

1. A szolgáltatás díját a QLM Logistics Solutions Kft. által a munkalap átadását követően kiállított számla ügyfél általi kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül levonás nélkül kell kiegyenlíteni, feltéve, hogy a felek esetileg ettől eltérően nem rendelkeznek.

2. A teljesítéskor az ügyfél részére átadott szervizlap a QLM Logistics Solutions Kft. által kiállított számlához is csatolásra kerül.

3. A számla kiállítása és kézbesítése az ügyfél által az Eseti Szerződés megkötésekor írásban átadott adatok alapján történik. A számlával kapcsolatos reklamációkat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban lehet megtenni.

4. Késedelmes fizetés esetén a QLM Logistics Solutions Kft. jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni.

5. A fizetéseket közvetlenül a QLM Logistics Solutions Kft. számláján megadott bankszámlára, az Eseti Szerződésben rögzített devizában kell teljesíteni. Hibás vagy téves utalás esetén (pl. EUR helyett HUF bankszámlára történő utalás vagy fordítva) az ügyfél köteles a QLM Logistics Solutions Kft. oldalán keletkező igazolt többletköltségeket (pl. árfolyamveszteség, bankköltségek) haladéktalanul megtéríteni.

6. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az a QLM Logistics Solutions Kft. számláján megadott bankszámlára beérkezik.

VII.A szolgáltatás megtagadásának joga

Az QLM Logistics Solutions Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az ügyfeleket, akik rendszeresen, egymást követő több alkalommal nem tartják be az Általános Szerződési Feltételekben vagy az Eseti Szerződésben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak a QLM Logistics Solutions Kft.-nek, illetve nem tesznek eleget a Szerződésben vállalt kötelezettségeiknek.

VIII.Szavatosság

Az eseti szerviz szolgáltatásért a QLM Logistics Solutions Kft. az alábbiak szerint vállal szavatosságot:

1. A QLM Logistics Solutions Kft. az általa nyújtott szolgáltatásokra és beépített alkatrészekre 6 hónap szavatosságot vállal.

2. Az ügyfél a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a QLM Logistics Solutions Kft.-vel írásban közölni és mindent megtenni a berendezés további károsodásának elkerülésére.

3. A QLM Logistics Solutions Kft. az általa nyújtott, átvételkor bizonyítottan hiányos, ill. hibás szolgáltatást választása szerint díjmentesen kijavítja, vagy újból teljesíti, amelyhez az ügyfél köteles ésszerű határidőt és
megfelelő alkalmat biztosítania QLM Logistics Solutions Kft. részére.

4. A szavatossági feltételeken belül kijavításra vagy kicserélésre van joga az ügyfélnek. Pénz visszafizetésére, azaz elállásra nincs lehetőség. A szavatosság kizárólag a szolgáltatásra terjed ki, a felek a QLMLogistics Solutions Kft. felelősségét minden egyéb követelés vagy igény tekintetében kizárják.

IX. Kárfelelősség

1. Minden esetben kizárt a QLM Logistics Solutions Kft. felelőssége a közvetett illetve a következményi károkért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskieséséért, adatvesztésért. A felelősség valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Eseti Szerződésben meghatározott szolgáltatás összegére korlátozódik.

2. Az ügyfél felel azért, ha valamely, a szolgáltatás nyújtása során igénybe vett eszközben az ügyfél vagy az ő érdekkörében eljáró személy kárt okoz, és ezáltal személyek élete, testi épsége, egészsége és/vagy a QLM Logistics Solutions Kft. és/vagy harmadik személy dolgai károsulnak. Az ügyfél felelős továbbá az olyan károkért, ideértve a következményi károkat is, amelyek az eszközökben rejlő hibák, hiányosságok elhallgatása miatt következnek be.

X. Elöregedett és használt anyagok kezelése

A Szerződés teljesítése során keletkező elöregedett alkatrész szakszerű eltávolítását és kezelését az ügyfél köteles biztosítani, a fáradt olaj, valamint a szerviz szolgáltatás során keletkezett más használt anyag szakszerű eltávolítását és kezelését a QLM Logistics Solutions Kft. köteles biztosítani.

XI. Pótalkatrészek

A Szerződés teljesítése során szükségessé váló pótalkatrészek a QLM Logistics Solutions Kft. mindenkor hatályos árlistája szerinti árral kerülnek felszámításra. A QLM Logistics Solutions Kft. a nem általa beszerzett alkatrészekért és az ilyen alkatrészek által okozott károkért nem vállal felelősséget. A QLM Logistics Solutions Kft. a megrendelt és megállapodás szerint leszállított alkatrészeket csak az általa elkövetett mulasztás, hibás beazonosítás esetén veszi vissza. A szakszerű beazonosíthatóság érdekében az ügyfél köteles megadni minden, a QLM Logistics SolutionsKft. által kért adatot.

XII. Tulajdonjog fenntartása

1. A QLM Logistics Solutions Kft. a beépített alkatrészre vonatkozó tulajdonjogát az adott alkatrész árának ügyfél általi teljes megfizetéséig fenntartja.

2. Amennyiben az ügyfél az alkatrészek árának megfizetésével késedelembe esik, a QLM Logistics Solutions Kft. jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett alkatrészeket az ügyfél költségére ismét birtokba venni.

Amennyiben az alkatrészt tartalmazó eszköz harmadik személy birtokában van, úgy az ügyfél első felszólításra köteles megjelölni, hogy az eszköz hol található, valamint köteles mindent megtenni a QLM Logistics Solutions Kft. birtokba lépése érdekében.

3. Amennyiben az ügyfél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás illetőleg végelszámolás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be, úgy a QLM Logistics Solutions Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló alkatrészek azonnali visszaszolgáltatását követelni.

XIII. A Szerződés megszűnése

1. A Szerződés a teljesítéssel, illetve a felek közös megegyezésével, rendes vagy rendkívüli felmondással szűnhet meg. Amennyiben az határozatlan időre szól, a felek rendes felmondással bármikor, 30 napos felmondási idővel, írásban, tértivevényes levél útján jogosultak felmondani a Szerződést. Amennyiben a Szerződés határozott időre szól, a felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.

2. A Szerződés megszűnésének eseteiben a feleket kölcsönös elszámolási kötelezettség terheli.

3. Az ügyfél elállása esetén köteles a QLM Logistics Solutions Kft. abból eredő kárát megtéríteni.

4. Bármely fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani a Szerződést a másik félhez intézett írásos, ajánlott, tértivevényes levélben. A felmondás előtt megfelelő határidővel fel kell hívni a szerződésszegő felet a szerződésszegő állapot megszűntetésére, a szerződésszegés elhárítására.

5. Bármely fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél ellen végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

Bírói illetékesség, alkalmazandó jog

1. Bármely vita eldöntésére, amely az Eseti Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság eljárása során a Választottbíróság Eljárási Szabályzatának a gyorsított eljárásról szóló (az Eljárási Szabályzatnak az Alapszabályzat a gyorsított eljárásról szóló 45. §-a) szabályait kell alkalmazni.

2. A QLM Logistics Solutions Kft. és az ügyfél között valamennyi jogviszonyra a magyar jog irányadó

XIV. Általános rendelkezések

1. A QLM Logistics Solutions Kft. szerviz technikusai nem jogosultak a QLM Logistics Solutions Kft. nevében kötelező érvényű nyilatkozatot tenni, illetőleg ilyet elfogadni.

2. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a QLM Logistics Solutions Kft.-t a lakó- ill. székhelyében, valamint a vállalkozásának jogi formájában és felelősségi viszonyaiban (pl. átalakulás) bekövetkezett minden változásról.

3. A QLM Logistics Solutions Kft. az ügyfél hozzájárulása nélkül is jogosult a Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, ill. a szolgáltatás nyújtására alvállalkozót igénybe venni.

4. A QLM Logistics Solutions Kft. kifejezetten és teljes körűen fenntartja a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és egyéb más dokumentumokra vonatkozóan, azok semmiféle felhasználásához nem járul hozzá. Ezen dokumentumokat az ügyfél kizárólag a QLM Logistics Solutions Kft. előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

5. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Eseti Szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Eseti Szerződés illetve a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, a Szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

6. A Szerződéssel kapcsolatos minden értesítést és egyéb közleményt írásba kell foglalni és az ilyen közlemény illetve értesítés akkor számít megfelelően kézbesítettnek, ha az érintett valamennyi félnek megfelelően kézbesítették a feleknek az Eseti Szerződésben rögzített elérhetőségére, az ott megjelölt személy(ek) részére. Az értesítéseket személyesen, telefaxon vagy bérmentesített, tértivevényes ajánlott postai küldemény útján kell megküldeni. A fentiekben előírtaktól függetlenül, az értesítések megfelelően kézbesítettnek minősülnek (i) a címzés helye szerint a megküldést követő munkanapon telefax útján történő kézbesítés esetén (ha a sikeres átvitel igazolásra került); (ii) öt (5) munkanappal a fenti címekre postai úton való elküldést követően; illetve (iii) a kézbesítés időpontjában, ha személyesen kézbesítették azokat (iv) a kézbesítés időpontjában, amennyiben a fent feltüntetett e-mailcím tekintetében az olvasási visszaigazolás visszaérkezik, vagy a megküldést követő munkanapon, amennyiben a sikeres eljuttatás igazolásra került.

A fenti értesítési címek megváltozásáról a felek a másik felet írásban értesíteni jogosultak és egyben kötelesek. Ezen értesítés hiányában az elérhetőségek változása esetén is kézbesítettnek minősülnek a küldemények, amennyiben a fenti címekre illetve faxszámokra azok eljuttatásra kerültek.

7. Az Általános Szerződési Feltételekben és az Eseti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozói szerződésekre vonatkozó szabályai illetve a magyar jog irányadó.

8. A Szerződés megkötésével és elkészítésével kapcsolatosan felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

8. A Szerződést teljesülése előtt a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

9. A Szerződés létrejötte napján az Általános Szerződési Feltételek és az Eseti Szerződés képezi a felek közötti teljes megállapodást, és azok hatálytalanítanak a felek között e tárgyban korábban létrejött ezeken felüli minden szóbeli és írásbeli megállapodást.

10. Az Általános Szerződési Feltételek bizalmas információra vonatkozó rendelkezései tartalmuknál fogva és a vállalt kötelezettségek jellegére tekintettel a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül hatályban maradnak.

11. Ha az Eseti Szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják, vagy valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, az Eseti Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amely érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánult, oly módon módosul, vagy amennyiben nem tud módosulni, a feleknek úgy kell módosítaniuk, hogy az lehetővé tegye a felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a legmesszebbmenőkig történő megvalósítását, amit a felek az érvénytelen, vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.

Az ügyfél a fentiekre tekintettel is kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértetette, és az Általános Szerződési Feltételeket a QLM Logistics Solutions Kft.-vel létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.