ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Letöltés PDF formátumban

1       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg a QLM Logistics Solutions Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-127440; adószám: 14549412-2-13; székhely: 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3.; „QLM”) és a QLM-től szolgáltatást megrendelő fél („Megrendelő”) között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit.

Az ÁSZF és a felek között létrejött jogviszony egyedi feltételeit rögzítő megállapodás, továbbá projektszolgáltatások esetén az árajánlat, szervizszolgáltatások esetén a munkalap (együttesen: „Eseti Szerződés”) együtt képezik a felek között a szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást („Szerződés”).

Amennyiben az Eseti Szerződés és a jelen ÁSZF között tartalmi ellentmondás merül fel, úgy az adott Eseti Szerződésben szabályozott jogviszony tekintetében az Eseti Szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget.

Az Eseti Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

A QLM teljesítései kizárólag jelen feltételek alapján – a mindenkor hatályos szöveg szerint történnek. Az ettől való eltérés kizárólag a QLM kifejezett és írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Jelen feltételek érvényesek a jövőbeli ügyletekre közvetlen hivatkozás nélkül is, amennyiben ezeket a Megrendelő egy a QLM által korábban visszaigazolt megrendelés alkalmával kézhez vette, vagy egyéb igazolt módon megismerte és elfogadta.

A QLM a megrendelés, illetve a visszaigazolás keretei között a mennyiségbeli és fajtabeli eltérés jogát kifejezetten fenntartja. A Megrendelő köteles az átvételre mindaddig, amennyiben ezek az eltérések a kereskedelmileg elfogadható kereteket nem haladják meg.

A Megrendelő az Eseti Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a QLM az Eseti Szerződés megkötését megelőzően lehetővé tette számára a jelen ÁSZF tartalmának megismerését, és az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A Megrendelő az Eseti Szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az ÁSZF-et nem tartja tisztességtelennek, az a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül rögzíti, és nem hozza az őt egyoldalúan ill. indokolatlanul hátrányos helyzetbe.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak az aláírást megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, valamennyi Szerződés létrejöttére, teljesítésére, az eseti szerviz-szolgáltatásra és az igények érvényesítésére.

 

2       SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
2.1   A Megrendelő közreműködése és technikai segítségnyújtása
A Megrendelő köteles azon eszközöket, amelyeken a szerződés szerinti szolgáltatást el kell végezni, előzetesen egyeztetett időtartamra a QLM rendelkezésére bocsátani, illetve a QLM szerviz technikusai számára az eszközökhöz akadálytalan hozzáférést biztosítani.

A Megrendelőnél végzendő munka során a Megrendelő gondoskodik az alábbiakról:

(a)     A helyiségek rendelkezésre állítása. A Megrendelő saját költségén köteles továbbá a megfelelő technikai segítségnyújtást, különösen a segédszemélyzet díjtalan és megfelelő rendelkezésre állását, segédeszközöket, valamint fedett, temperált, egészséget nem veszélyeztető javító helyet, mellékhelyiséget, áramot, vizet és egyéb szükséges üzemi eszközöket a szükséges időben biztosítani, beleértve a megfelelő csatlakozásokat. A segédszemélyzet köteles a QLM által a munka elvégzésével megbízott személyek utasításait követni. A Megrendelő által biztosított segédmunkaerőért a QLM nem vállal felelősséget.

(b)    A Megrendelő köteles biztosítani továbbá, hogy a szolgáltatás teljesítése közvetlenül a QLM szerviz technikusainak megérkezését követően megkezdődhessék, és a Megrendelő által történő átvételig késedelem nélkül folytatódhasson.

(c)     A Megrendelő köteles gondoskodni a szolgáltatás teljesítésének helyén a személyek és dolgok biztosítására szükséges vagyonvédelmi és munkavédelmi intézkedések megtételéről. A Megrendelő gondoskodik arról, hogy a QLM szerviz technikusai a hatályos munkabiztonsági és egyéb vonatkozó előírások vonatkozásában megfelelő oktatásban részesüljenek, amennyiben azok az általuk végzett tevékenységre nézve jelentőséggel bírnak. Ilyen esetben egyéb megállapodás hiányában a Megrendelő az oktatás idejére, az oktatáson részt vevő személyek után köteles megfizetni a QLM mindenkor hatályos szerviz óradíját.

A Megrendelő által okozott késedelem, az abból eredő költségek és károk az ügyfelet terhelik.

A QLM biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges berendezések rendelkezésre állítását és a szükséges szállítási eszközöket.

2.2   A szerződésszerű teljesítés átvétele
Amennyiben a Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésre került, azt a QLM a munkalap egy példányának átadásával közli a Megrendelővel. A szolgáltatás Megrendelő általi átvételére és a teljesítés igazolására a munkalap Megrendelő általi aláírásával kerül sor.

Ha a Megrendelő a QLM által elvégzett szolgáltatásokat átvételkor kifejezetten, írásban nem kifogásolja, továbbá, amennyiben az átvételre a QLM-nek fel nem róható okból az előre egyeztetett határidőben nem kerül sor, a Szerződés szerinti szolgáltatás átvételét szabályszerűnek kell tekinteni.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt munkák elvégzését leállíttatja, úgy köteles a leállítás időpontjáig nyújtott szolgáltatás ellenértékének QLM részére történő megfizetésére azzal, hogy a fizetendő ellenértékből le kell vonni a Megrendelő által esetleg már teljesített fizetések összegét. A már nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére a Megrendelő attól számított 8 (nyolc) napon belül köteles, hogy a QLM az elszámolást a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben a Megrendelő az általa rendelkezésre bocsátott eszközök visszavételével 30 napnál hosszabb késedelembe esik, a QLM jogosult a Megrendelőnek az eszközök őrzéséért és tárolásáért a piacon mindenkor szokásos megfelelő mértékű díjat felszámítani.

2.3   A szolgáltatás díjazása, költségelőirányzatok
A QLM az Eseti Szerződés szerinti szolgáltatásokat a munka- és az utazási idő (ideértve a hazai gyártású és javítású alkatrészek beszerzésének idejét), valamint a várakozási idő alapján a mindenkor hatályos szervizdíjszabása szerint számolja el.

Szervizautó használata esetén a QLM a mindenkor hatályos kiszállási díjtáblázat alapján díjat számol fel.

Az előre megrendelt munkák elvégzése során felmerülő túlóráért, éjszakai és vasárnapi munkavégzésért a szerviz–árszabás szerinti szokásos pótdíjak kerülnek felszámításra. A QLM szokásos üzleti időn (hétköznap 07:00-16:00 között) kívüli azonnali (rendkívüli) igénybevételére a fentieken túlmenően külön készenléti átalánydíjas megállapodás keretében van lehetőség.

A Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges esetleges szállás, speciális gépbérlet, gépszállítás és más hasonló költségek a tényleges felhasználás alapján kerülnek elszámolásra.

A megállapított díjak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

Amennyiben az Eseti Szerződésben nem átalányár kerül megállapításra, úgy a QLM a Megrendelővel a szerződéskötéskor ismerteti a díjazás várható összegét (költségbecslés). Amennyiben a költségbecslésre az adott esetben nincs lehetőség, a Megrendelő jogosult a díjazás felső határát megállapítani.

Amennyiben a munkák elvégzése során a QLM számára nyilvánvalóvá válik, hogy a szerződésszerű teljesítésének érdekében az előzetesen becsült költségek több mint 10%-kal történő túllépése várható, a QLM köteles erről az ügyfelet előzetesen értesíteni, aki erre tekintettel 3 napon belül jogosult a szerződést írásban felmondani. A QLM a munkát a Megrendelő határidőn belül eljuttatott ellenkező rendelkezése hiányában a magasabb költségek mellett folytatja.

Amennyiben a Megrendelő a fentiek alapján a Szerződést a becsült költség túllépésére vagy hasonló okra hivatkozva felmondja, köteles az addig teljesített szolgáltatások, ideértve a megrendelt és már beszerzett pótalkatrészek árát, valamint a már elvégzett szolgáltatások díját megfizetni.

2.4   A Full Szerviz díjazása, karbantartási díjak kiszállás és óradíjak árkiigazításaAz Eseti Szerződésben megállapodott Full Szerviz díjak, karbantartási díjak valamint az egyéb árak az aktuális üzemeltetési körülményeket alapul véve kerültek meghatározásra.
A QLM jogosult az Eseti Szerződésben meghatározott, a Megrendelő által alkalmazott üzemeltetési körülmények megváltozása esetén a díjakat egyoldalúan módosítani. A QLM a módosított díjakról azok hatályba lépését megelőzően 8 nappal tájékoztatja az ügyfelet.

Díjmódosítást eredményez az is, ha az adott eszközökre vonatkozóan az éves üzemóraszám megváltozik.

A QLM egyoldalúan jogosult az Full Szerviz díjakat, karbantartási díjakat valamint az egyéb árakat megváltoztatni minden év januárjában a Megrendelő előzetes, a megváltozott árak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőző írásbeli értesítése mellett, amelynek díjnövekedés esetén a mértéke nem lehet nagyobb a felsorolt indexálások közül a legnagyobb változással járónál:

(a)     az MNB HUF/EUR devizaárfolyamának növekedés mértékénél (viszonyítási alap a szerződés aláírásának időpontjában érvényes érték):

(b)    a Magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kiadott éves inflációs rátánál (viszonyítási alap a tárgyévet megelőző év januári értéke)

(c)     a Magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kiadott teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének alakulásánál a nemzetgazdaságban a közfoglalkoztatottak nélkül (viszonyítási alap a tárgyévet megelőző év januári értéke).

A Megrendelő a díjmódosításra jogosult a Szerződést a tájékoztatást követő 3 napon belül felmondani, ellenkező esetben a díjmódosítás elfogadottnak minősül.

2.5   Fizetési feltételek, elszámolás, engedményezés
A szolgáltatás díját a QLM által a munkalap átadását követően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül levonás nélkül kell kiegyenlíteni, feltéve, hogy a felek esetileg ettől eltérően nem rendelkeznek.

A teljesítéskor a Megrendelő részére átadott munkalap a QLM által kiállított számlához is csatolásra kerül.

A számla kiállítása és kézbesítése a Megrendelő által az Eseti Szerződés megkötésekor írásban átadott adatok alapján történik. A számlával kapcsolatos reklamációkat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban lehet megtenni.

Késedelmes fizetés esetén a QLM jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni.

A fizetéseket közvetlenül a QLM számláján megadott bankszámlára, az Eseti Szerződésben rögzített devizában kell teljesíteni. Hibás vagy téves utalás esetén (pl. EUR helyett HUF bankszámlára történő utalás vagy fordítva) a Megrendelő köteles a QLM oldalán keletkező igazolt többletköltségeket (pl. árfolyamveszteség, bankköltségek) haladéktalanul megtéríteni.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az a QLM számláján megadott bankszámlára beérkezik.

2.6   Szavatosság
Az eseti szerviz szolgáltatásért a QLM az alábbiak szerint vállal szavatosságot:

(a)     A QLM az általa nyújtott szolgáltatásokra és beépített alkatrészekre 6 hónap szavatosságot vállal.

(b)    A Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a QLM-mel írásban közölni és mindent megtenni a berendezés további károsodásának elkerülésére.

(c)     A QLM az általa nyújtott, átvételkor bizonyítottan hiányos, illetve hibás szolgáltatást választása szerint díjmentesen kijavítja, vagy újból teljesíti, amelyhez a Megrendelő köteles ésszerű határidőt és megfelelő alkalmat biztosítania QLM részére.

(d)    A szavatossági feltételeken belül kijavításra vagy kicserélésre van joga a Megrendelőnek. Pénz visszafizetésére, azaz elállásra nincs lehetőség. A szavatosság kizárólag a szolgáltatásra terjed ki, a felek a QLM felelősségét minden egyéb követelés vagy igény tekintetében kizárják.

(e)    A felek a kiterjesztett kellékszavatosság kapcsán a Ptk. 6:163. §-ának (5) bekezdésének alkalmazását kizárják, azaz a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részre a kellékszavatossági igény elévülése nem kezdődik újból.

2.7   Kárfelelősség
Minden esetben kizárt a QLM felelőssége a közvetett illetve a következményi károkért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskieséséért, adatvesztésért. A felelősség valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Eseti Szerződésben meghatározott szolgáltatás összegére korlátozódik.

A Megrendelő felel azért, ha valamely, a szolgáltatás nyújtása során igénybe vett eszközben a Megrendelő vagy az ő érdekkörében eljáró személy kárt okoz, és ezáltal személyek élete, testi épsége, egészsége és/vagy a QLM és/vagy harmadik személy dolgai károsulnak. A Megrendelő felelős továbbá az olyan károkért, ideértve a következményi károkat is, amelyek az eszközökben rejlő hibák, hiányosságok elhallgatása miatt következnek be.

2.8   Elöregedett és használt anyagok kezelése
A Szerződés teljesítése során keletkező elöregedett alkatrész szakszerű eltávolítását és kezelését a Megrendelő köteles biztosítani, a fáradt olaj, valamint a szerviz szolgáltatás során keletkezett más használt anyag szakszerű eltávolítását és kezelését a QLM köteles biztosítani.

2.9   Pótalkatrészek
A Szerződés teljesítése során szükségessé váló pótalkatrészek a QLM mindenkor hatályos árlistája szerinti árral kerülnek felszámításra. A QLM a nem általa beszerzett alkatrészekért és az ilyen alkatrészek által okozott károkért nem vállal felelősséget. A QLM a megrendelt és megállapodás szerint leszállított alkatrészeket csak az általa elkövetett mulasztás, hibás beazonosítás esetén veszi vissza. A szakszerű beazonosíthatóság érdekében a Megrendelő köteles megadni minden, a QLM által kért adatot.

2.10 Tulajdonjog fenntartása
A QLM a beépített alkatrészre vonatkozó tulajdonjogát az adott alkatrész árának Megrendelő általi teljes megfizetéséig fenntartja.

Amennyiben a Megrendelő az alkatrészek árának megfizetésével késedelembe esik, a QLM jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett alkatrészeket a Megrendelő költségére ismét birtokba venni.

Amennyiben az alkatrészt tartalmazó eszköz harmadik személy birtokában van, úgy a Megrendelő első felszólításra köteles megjelölni, hogy az eszköz hol található, valamint köteles mindent megtenni a QLM birtokba lépése érdekében.

Amennyiben a Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás illetőleg végelszámolás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be, úgy a QLM jogosult a Szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt álló alkatrészek azonnali visszaszolgáltatását követelni.

 

3       PROJEKTSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
3.1   A Szerződés létrejötte
A Megrendelő megrendelésre vonatkozó igényének bejelentését követően a QLM minden esetben írásbeli árajánlat útján tájékoztatja a Megrendelőt az általa igényelt termékek, szolgáltatások áraival kapcsolatosan.

A Megrendelő az árajánlatban foglaltak elfogadása esetén megrendeli a termékeket vagy szolgáltatásokat. A QLM-nek csak írásos megrendelést áll módjában elfogadni, amelyet vagy faxon, vagy e-mailen szükséges részére eljuttatni. A megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő 100 000,- Ft bruttó összeget meghaladó megrendelések átutalással történő fizetése esetén az árajánlatban foglalt díj 50%-át előlegként megfizeti. A szállítási határidő legkorábban az előleg QLM számláján történt jóváírása napját követő munkanapon indul.

A QLM a megrendelést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt a szállítás pontos dátuma felől („Szállítási visszaigazolás”).

A kiadott árajánlat nem kötelező érvényű, az Eladó kötelezettséget csak megrendelést követően a Szállítási visszaigazolás átadásával vállal. A Szerződés tehát a Szállítási visszaigazolás kiadásával jön létre a felek között az árajánlatban és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, azonban amennyiben a QLM Szállítási visszaigazolást nem, avagy csak a számlával együtt állít ki, akkor a Szerződés a szállítás megtörténtével jön létre.

A QLM Munkatársainak, teljesítési segédeinek vagy más megbízottainak szóbeli nyilatkozatai csak írásbeli megerősítésünket követően válnak a Szerződés részévé. Amennyiben mérvadó költségtényezők, (pl. nyersanyagköltségek) a megrendelés megadását vagy visszaigazolását követő 6 hét elteltével lényegesen emelkednek, úgy QLM jogosult a Szerződés szerinti árak emelésére.

3.2   Garancia
A QLM által szállított termékek garantáltan I. osztályú minőséggel bírnak, új alkatrészek, ide nem értve a QLM által szállított a használt targoncákat.

A QLM a szállított alkatrészekre, illetve a rendszerek szerelése esetén a szerelési munkákra 1 év garanciát vállal. Ezen garanciális időtartam az állványok esetén további 4 évvel meghosszabbítható, amennyiben a Megrendelő a QLM-mel évente elvégezteti az állványrendszer átvizsgáltatását, melynek eredményéről a QLM szerelői írásban nyilatkoznak. Amennyiben az állványrendszer műszaki állapota megfelel az előírásoknak, illetve megfelelő javításokkal, – melyet a Megrendelő megrendel – ez a műszaki állapot kialakul, úgy az állványrendszerre vonatkozó garancia meghosszabbodik.

3.3   Szállítási határidő
A kötelezően megállapított szállítási határidők QLM által való betartásának feltétele – eltekintve a tényleges és időben történő saját elszállítástól –, hogy a szerződő felek a megrendelés teljesítésének valamennyi releváns üzleti és technikai kérdését tisztázzák, és különösen, hogy Megrendelő időben eleget tegyen valamennyi őt terhelő (együttműködési, adatszolgáltatási, megvizsgálási stb.) kötelezettségének, mint pl. a szükséges hatósági igazolások és engedélyek beszerzése, tervjóváhagyások, a szerződés céljára alkalmas szerelési terület, illetőleg anyag, személyzet vagy egyéb segédeszköz rendelkezésre bocsátása.

A QLM Megrendelő hibájából bekövetkező késedelembe esése esetén a Megrendelő megfelelő mértékű, de legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőt köteles tűzni a QLM részére.

3.4   Kötbér
A Megrendelő a QLM-nek fel nem róható okból történt elállása esetén kötbért köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő az írásos megrendelést, a rendeléstől számított 1 (egy) héten belül lemondja, úgy megfizeti a QLM részére kötbérként, a megrendelés összértékének 30%-át. Ha a Megrendelő az aláírását követő 3 (három) héten belül eláll a megrendeléstől, úgy megfizeti a QLM részére meghiúsulási kötbérként, a megrendelés összértékének 80%-át.

3.5   Fizetési feltételek
A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

(a)     A kiegyenlítés 100.000 Ft bruttó összeg alatt a termék átvételével egy időben történik.

(b)    A 100.000 Ft bruttó összeget meghaladó megrendelések átutalással történő fizetése esetén 50% megrendeléskor, 50% az áru átvételétől, azaz a teljesítéstől számított 8 napon belül. (Hosszabb átfutású projekt esetén 50% megrendeléskor, 30% a szállítás megkezdésekor, 20% a projekt átadását követő 8 napon belül.).

Késedelmes fizetése esetén a QLM jogosult késedelmi kamat kiszámlázására. A késedelmi kamat mértéke a számla lejáratának dátumától számítva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, az EURO-ban felszámított összegek után az Európai Központi Bank mindenkori báziskamatlábát 8%-kal meghaladó mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.

A fizetési feltételek súlyos megszegése vagy olyan körülmények ismertté válása esetén, amelyek a Megrendelő hitelképességét illetően megalapozott kételyt okoznak – ide számítandó különösen a csőd- és felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem, valamint a Megrendelővel szerződő féllel szembeni bírósági végrehajtási eljárás –, valamennyi lejárt és le nem járt QLM követelés haladéktalan érvényesítéséhez vezetnek. Ez utóbbi, le nem járt QLM követelések a fenti esetben egyoldalúan azonnal esedékessé tehetőek. Ezen felül QLM ilyen esetben jogosult a hátralévő szállításokat visszatartani, előleg fizetésétől vagy megfelelő biztosítékok nyújtásától függővé tenni, illetve az általa tűzött megfelelő póthatáridő eredménytelen lejártával a Szerződéstől elállni.

3.6   Padozatra vonatkozó előírások
A padozat megfelelő kialakítása a Megrendelő feladata minden szempontból.

Állványok esetén a padozat egyenetlensége nem haladja meg a 1,5 mm/m szintkülönbséget és a szinteltérés az egész felületen nem lehet több 15 mm-nél. Ennél nagyobb egyenetlenség miatt szükséges szintezés költségeit (szintező alátétlemezek, munkadíj) a fenti kalkuláció nem tartalmazza! A QLM a B25-től eltérő beton esetében az állványtalpak, állványlábak védelméért nem vállal felelősséget!

Keskenyfolyosós targoncák esetén a padozat egyenetlensége nem haladhatja meg a 1,5 mm/m szintkülönbséget és az egész felületen nem lehet több 15 mm-nél a szinteltérés. A minimális padozat követelményét a DIN15185 1. rész, 1-es számú táblázata határozza meg. Ennél nagyobb egyenetlenség esetén a termék menettulajdonságai, stabilitásuk megfelelősségért a QLM a felelősségét kizárja.

3.7   Szerelés
A szerelési díj meghatározására azzal a feltevéssel kerül sor, hogy a szereléshez szükséges anyagmozgató gépeket (villástargonca, hidraulikus emelőpad, daru, stb.) a Megrendelő biztosítja a QLM által megadott paraméterek alapján. Ettől eltérő esetben a QLM a Megrendelő költségén megszervezi a szükséges eszközök bérlését.

Az árajánlatban a szerelési díjak meghatározására azzal a feltevéssel kerül sor, hogy a szerelések munkanapokon és nappal 10 órában, zárt térben, szobahőmérsékleten történnek. Az éjszakai, hétvégi, munkaszüneti napokon történő munkavégzést, vagy hűtött térben, télen a szabadban történő munkavégzést csak az idevonatkozó felár megfizetése esetén kerül megszervezésre a QLM által.

3.8   Tulajdonjog fenntartás
A QLM az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Megrendelőre. A Megrendelő köteles a tulajdonfenntartás alatti árut javunkra gondosan őrizni és biztonságát óvni, valamint a többi árutól elkülönítve és/vagy megkülönböztetve tárolni. A Megrendelő a tulajdonfenntartás alatti árunak tovább értékesítésére nem jogosult. A QLM-nek jogában áll a tulajdonfenntartás alatti árukészletet leltározni vagy leltároztatni, és szerződésszegés, különösen fizetési késedelem esetén az árut a Megrendelő birtokából visszavenni vagy visszavetetni, illetve e célból a Megrendelő helyiségeibe belépni.

 

4       ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4.1   Szerződés módosítása
A QLM jogosult a Megrendelő egyidejű értesítésével az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalú nyilatkozatával módosítani. Az ÁSZF QLM általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

(c)     az ÁSZF módosított rendelkezéseit vagy az ÁSZF módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

(d)    a módosítások hatálybalépésének időpontját.

         A fenti értesítésekkel egyidejűleg a QLM tájékoztatja a Megrendelőt a Szerződés felmondása illetve az elállás feltételeiről.

         A Megrendelő a QLM-mel történő szerződéskötés során a Szerződés aláírásával elismeri a QLM azon jogát, hogy az Eseti Szerződésben meghatározott díjak összegét és a Szerződésben meghatározott díjszabások feltételeit időközönként felülvizsgálja, annak eredményeképpen a Szerződésben egyoldalúan módosítsa. A QLM a díjmódosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal köteles írásban értesíteni a Megrendelőt.

         Módosításra a piaci, gazdasági feltételek a makrogazdasági környezetben történő változása esetén kerülhet sor.

         A QLM jogosult az Eseti Szerződés alapján felszámított díjaknak az átlagos fogyasztói árindex változását alapul vevő módosítására. A díjak, költségek a Központi Statisztikai Hivatal által, annak saját honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31. napi mértékhez képest módosulhatnak.

         Amennyiben a QLM az adott évben a módosítást nem érvényesíti, az ezt követő évben (kumulált módon) jogosult azt alkalmazni a fennálló jogviszonyokban.

4.2   Felelősség kizárása
QLM fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a megrendelőket, akik rendszeresen egymást követő több alkalommal nem tartják be a Szerződésben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak a QLM-nek, illetve nem tesznek eleget a Szerződésben vállalt kötelezettségeiknek.

4.3   Érvénytelenség
Ha a Szerződés valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják, vagy valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amely érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánult, oly módon módosul, vagy amennyiben nem tud módosulni, a feleknek úgy kell módosítaniuk, hogy az lehetővé tegye a felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a legmesszebbmenőkig történő megvalósítását, amit a felek az érvénytelen, vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.

4.4   Értesítések
A Szerződéssel kapcsolatos minden értesítést és egyéb közleményt írásba kell foglalni és az ilyen közlemény illetve értesítés akkor számít megfelelően kézbesítettnek, ha azt valamennyi érintett félnek megfelelően kézbesítették a feleknek az Eseti Szerződésben rögzített elérhetőségére, az ott megjelölt személy(ek) részére. Az értesítéseket személyesen, e-mailben vagy tértivevényes ajánlott postai küldemény útján kell megküldeni. A fentiekben előírtaktól függetlenül, az értesítések megfelelően kézbesítettnek minősülnek (i) öt (5) munkanappal a fenti címekre postai úton való elküldést követően; (ii) a kézbesítés időpontjában, ha személyesen kézbesítették azokat illetve (iii) a kézbesítés időpontjában, amennyiben a fent feltüntetett e-mailcím tekintetében az olvasási visszaigazolás visszaérkezik, vagy a megküldést követő munkanapon, amennyiben a sikeres eljuttatás igazolásra került.

A fenti értesítési címek megváltozásáról a felek a másik felet írásban értesíteni jogosultak és egyben kötelesek. Ezen értesítés hiányában az elérhetőségek változása esetén is kézbesítettnek minősülnek a küldemények, amennyiben a fenti címekre illetve e-mail címekre azok eljuttatásra kerültek.

4.5   Szerződés megszűnése és megszüntetése

  1. A Szerződés a teljesítéssel, illetve a felek közös megegyezésével, rendes vagy rendkívüli felmondással szűnhet meg. Amennyiben az határozatlan időre szól, a felek rendes felmondással bármikor, 30 napos felmondási idővel, írásban, tértivevényes levél útján jogosultak felmondani a Szerződést. Amennyiben a Szerződés határozott időre szól, a felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.

  2. A Szerződés megszűnésének eseteiben a feleket kölcsönös elszámolási kötelezettség terheli.

  3. A Megrendelő elállása esetén köteles a QLM abból eredő kárát megtéríteni.

  4. Bármely fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani a Szerződést a másik félhez intézett írásos, ajánlott, tértivevényes levélben. A felmondás előtt megfelelő határidővel fel kell hívni a szerződésszegő felet a szerződésszegő állapot megszűntetésére, a szerződésszegés elhárítására.

  5. Bármely fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél ellen végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

4.6   Üzleti titok
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Eseti Szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Eseti Szerződés illetve a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, a Szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos információkat bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

Az Általános Szerződési Feltételek bizalmas információra vonatkozó rendelkezései tartalmuknál fogva és a vállalt kötelezettségek jellegére tekintettel a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül hatályban maradnak.

4.7   Szerzői jog
A QLM kifejezetten és teljes körűen fenntartja a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és egyéb más dokumentumokra vonatkozóan, azok semmiféle felhasználásához nem járul hozzá. Ezen dokumentumokat a Megrendelő kizárólag a QLM előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

4.8   Irányadó jog
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozói szerződésekre vonatkozó szabályai illetve a magyar jog irányadó.

4.9   Illetékesség
Bármely vita eldöntésére, amely az Eseti Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság eljárása során a Választottbíróság Eljárási Szabályzatának a gyorsított eljárásról szóló (az Eljárási Szabályzatnak az Alapszabályzat a gyorsított eljárásról) 52. §-a szabályait kell alkalmazni. Bármely vita, követelés, kérdés, vagy eltérés esetén, amely a Szerződéssel vagy annak megszegésével kapcsolatban vagy azzal összefüggésben merül fel, a felek kötelesek mindent megtenni annak peren kívüli rendezése érdekében. A felek jelen Szerződésből eredő jogvitáik rendezésére alávetik magukat Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságai eljárásának.

A Megrendelő a fentiekre tekintettel is kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, és az ÁSZF-et a QLM-mel létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Visszaélés-bejelentés
A Panaszdoboz.hu által felügyelt visszaélés-bejelentési felületünk itt található: https://panaszdoboz.hu/qlm/